Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie

In 2013 heeft NVLF, in samenwerking met HCA de Kwaliteitstoets logopedie ontwikkeld en geïntroduceerd.

Doelstelling

De Kwaliteitstoets logopedie heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de logopedie. De logopedist neemt zelf het initiatief tot deze Kwaliteitstoets.

De Kwaliteitstoets logopedie wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de logopedist. De Kwaliteitstoets is vanuit de zorgverzekeraars ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg.

Wat is een kwaliteitstoets?

Een toets wordt beschreven als een kwalitatieve toetsing van het zorgproces of elementen ervan. Het is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van processen, producten of diensten in de zorg. Tijdens een toets wordt vooral gekeken naar de borging van de diverse processen en de wijze waarop men dit geregeld heeft. Gedurende de uitvoering van de Kwaliteitstoets logopedie zullen aantoonbare bevindingen worden vastgelegd. Deze bevindingen (toetsuitkomsten) moet de aanvrager inzicht verschaffen over het kwaliteitsniveau in de breedste zin van het woord. De toetsuitkomsten worden altijd verwerkt in een rapportage. Deze bestaat naast een algemeen praktijkrapport uit een aantal toetsbevindingen welke tijdens de Kwaliteitstoets naar voren zijn gekomen en van waaruit de geauditeerde zijn eventuele verbetertraject kan vormgeven.

 

Op 30 september 2021 heeft Logopediepraktijk Lek en IJssel voor de vierde keer de Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald!